Office Phone: (801) 218-3000 Email: sam@utahsand.com Facebook